Brukervilkår for Nok Nok

 Sist oppdatert september 2021

 

 

 1. GENERELT
  1. Disse brukervilkårene («Brukervilkårene») gjelder for levering og bruk av regnskapssystemet Nok Nok («Systemet»), og eventuell fagsupport. Nok Nok er en skybasert regnskapsløsning for regnskapsføring, fakturering, rapportering og lønn (SaaS) («Tjenesten»). Tjenesten er nærmere beskrevet på www.noknokregnskap.no. Tjenestens primære målgruppe er små bedrifter og nyoppstartet bedrifter. Tjenesten er ikke ment å fylle behovene til en kompleks bedrift.
  2. Ved å ta Tjenesten i bruk, anses Brukervilkårene akseptert.
 2. KUNDENS BRUK
  1. Ved etablering opprettes en brukerkonto for Kunden som gir Kunden en begrenset bruksrett til Systemet. Kunden kan ikke overdra sin bruksrett uten at dette er skriftlig akseptert av Nok Nok. Systemet gjøres tilgjengelig for Kunden gjennom en webleser med pålogging ved hjelp av e-postadresse og passord. Hver brukerprofil er personlig og skal ikke deles med andre. Brukeren er ansvarlig for sitt valg av passord og å opprettholde god og fornuftig passordpolicy.
  2. Kunden skal utpeke en eller flere personer som skal ha rett til å benytte Tjenesten («Brukere») og invitere nye Brukere. Kunden har selv ansvar for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til Tjenesten. Kunden skal oppgi en e-postadresse som Nok Nok kan bruke til alle former for kommunikasjon med Kunden. Kunden har selv ansvaret for å holde e-postadressen oppdatert.
  3. All bruk av Tjenesten skjer på Kundens eget ansvar. Kunden er ansvarlig for innholdet og lovligheten av egne data.
  4. Nok Nok rår over alle immaterielle rettigheter i Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til kildekoder, databaser, design, funksjonalitet og kompilering av data. Kunden aksepterer at forbedringsforslag og tilbakemeldinger om Tjenestens funksjon fritt kan benyttes og implementeres av Nok Nok for å forbedre Tjenesten.
 3. TJENESTEN
  1. Tjenesten innebærer tilgang til en IT-løsning med lagring og regnskapsapplikasjoner. Mot tilleggshonorar følger også generell fagsupport om regnskapstekniske spørsmål innenfor rammen av det som ordinært kan regnes som fagsupport. Kunden vil få tilgang til fagsupport ved å ta kontakt med Nok Nok via Systemet per chat, på e-post eller per telefon. Tjenesten innebærer ikke et avtaleforhold om regnskapsførsel, jf. regnskapsførerloven § 2, idet Kunden selv foretar handlinger, registreringer og kontrollhandlinger samt innleverer egne oppgaver.
  2. Enkelte funksjoner kan kreve at Kunden inngår separate avtaler med tredjeparter, som f.eks. bank. Slike avtaler kan innebære ekstra kostnader for Kunden.
  3. Med unntak av de uttrykkelige garantier som er gitt i disse Brukervilkårene, leveres Tjenesten «som den er». Nok Nok skal treffe alle rimelige tekniske, fysiske og administrative tiltak for å til enhver tid yte en best mulig leveranse, men kan ikke gi noen garanti for at Tjenesten til enhver tid er fullstendig fri for feil.
 4. TEKNISK YTELSE
  1. Kunden er kjent med at Systemet er et skybasert regnskapssystem og at driftsavbrudd vil kunne forekomme. Nok Nok skal levere en ytelse med oppetid og funksjonalitet i samsvar med sedvanlig god og adekvat kvalitet. Kunden er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig internettkapasitet, hastighet og brukerutstyr for at Systemet skal fungere optimalt.
  2. Kunden er kjent med at Tjenesten i enkelte korte perioder kan gjøres utilgjengelig på grunn av planlagt og/eller uplanlagt driftsstans for nødvendig service og vedlikehold. Nok Nok forbeholder seg retten til å foreta endringer og oppdateringer i Tjenesten uten å varsle Kunden, men skal bestrebe seg på å gi slik varsling. Nok Nok skal så langt det er mulig foreta endringer og oppdateringer på tidspunkter som er til minst mulig belastning for Kunden.
 5. SUPPORT
  1. Kunden tilbys teknisk support på Systemet. Support gis ikke på programvare eller maskinvare levert av andre enn Nok Nok. Support gis hverdager innenfor normal arbeidstid (mellom 0900:16:00), og Nok Nok skal tilstrebe å besvare supporthenvendelser løpende. Nok Nok forbeholder seg retten til lenger responstid der henvendelser skjer utenfor normal arbeidstid.
  2. Kunden tilbys faglig support på regnskapsfaglige spørsmål. Supporten innebærer ingen endringer i at Kunden selv har ansvar for å innlevere oppgaver, utferdiger rapporter mv., og fagsupporten kan derfor ikke frata Kunden fra ansvaret for å levere og produsere korrekte opplysninger innen lovpålagte frister.

   Som en hjelp i arbeidet med å nå lovpålagte frister, inneholder Systemet varsler om vesentlige frister som er generelle. Kunden har selv det totale innleveringsansvaret for sin virksomhet.

 6. KUNDEDATA
  1. Oppbevaring
   Nok Nok har ikke eiendomsrett til Kundens data. Nok Nok har rett til å disponere over Kundens data i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta Nok Nok sine forpliktelser overfor Kunden for oppfylle av disse Brukervilkårene.

   Så lenge Tjenesten er i bruk vil Nok Nok oppbevare alle av Kundens data på en betryggende måte i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Ved Tjenestens opphør vil alle av Kundens data slettes etter 30 dager, og Kunden er selv ansvarlig for å hente ut sine data før disse slettes.

  2. Nok Noks bruk av Kundens data
   Nok Nok har rett til å benytte Kundens data for drift, vedlikehold og utvikling av produktet, og til å tilby Kunden nye tjenester og for administrasjon av kundekontakter, fagsupport, teknisk support og til markedsføringsformål. Nok Nok har også rett til å produsere anonymisert statistikk med grunnlag i Kundens data. Statistikk produsert av Nok Nok er Nok Noks eiendom.
 7. PERSONVERN OG DATASIKKERHET
  1. Nok Noks behandling av Kundens personopplysninger

   Kundens data som er lastet opp eller produsert i Systemet, kan inneholde personopplysninger. Nok Noks behandling er personopplysninger på vegne av Kunden skjer med den hensikt å oppfylle Nok Noks forpliktelser etter Avtalen og annen lovgivning. Nok Nok vil også benytte Kundens personopplysninger for kommunikasjonshensikter og markedsføringsformål. Nok Nok vil kun behandle personopplysninger på vegne av Kunden med grunnlag i avtale og/eller samtykke.

    

    

   For generell informasjon om hvordan Nok Nok behandler og oppbevarer personopplysninger, vises det til Nok Noks personvernerklæring her. Nok Nok er behandlingsansvarlig for slike personopplysninger. Kundens bruk av Tjenesten kan også innebære behandling av personopplysninger på vegne av Kunden, slik at Nok Nok opptrer som databehandler for Kunden.  Punkt 7.2-7.4 gjelder primært der Kunden er behandlingsansvarlig. 

  2. Sikkerhet

   Kunden har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, pålitelighet og lovligheten av personopplysningene. Nok Nok har ikke ansvar for brudd på personvernregler som skyldes Kundens uautoriserte bruk av Systemet, eller handlinger foretatt av Kundens personell eller personer denne har overlatt tilganger til.

   Partene skal foreta egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak så langt det anses hensiktsmessig og nødvendig ved bruk av Systemet og ved behandling av personopplysninger. Ved forespørsel fra Kunden skal Nok Nok kunne påvise hvordan Nok Nok oppfyller sine plikter i avtaleforholdet i henhold til personvernlovgivningen.

   Så lenge Tjenesten er i bruk vil Nok Nok oppbevare alle av Kundens data på en betryggende måte i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

    

  3. Underleverandører

   Nok Nok har rett til å bruke underleverandører for å utføre sine forpliktelser etter Avtalen. Nok Nok er ansvarlig for at underleverandørene behandler personopplysninger etter personvernlovgivningen, og inngår databehandleravtaler med sine underleverandører. En oversikt over hvilke underleverandører Nok Nok til enhver tid benytter finnes her www.noknokregnskap.no/leverandor

   Nok Nok vil ikke behandle personopplysninger til land utenfor EU/EØS med mindre det foreligger et gyldig overføringsgrunnlag, jf. GDPR kapittel V.

    

  4. Ansvar og erstatning

   Kunden kan holdes ansvarlig for enhver skade forårsaket av en behandling som er i strid med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Nok Nok kan holdes ansvarlig for brudd på personvernlovgivningen som retter seg direkte mot Nok Nok, eller brudd som følge av at Nok Nok har opptrådt i strid med, eller gått ut over Kundens lovlige dokumenterbare instrukser. Ingen av partene kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig dersom det godtgjøres at partene ikke er ansvarlige for hendelsen som forårsaker erstatningskravet. Ved erstatningskrav gjelder regressregelen i GDPR artikkel 82 (5).

    

   Dersom en part blir ilagt overtredelsesgebyr som helt eller delvis skyldes den annen part, kan den parten som blir ilagt overtredelsesgebyret kreve regress for den del som skyldes den annen parts forhold.

 8. PRISER OG BETALING

  Tjeneste er modulbasert, Kunden bestiller moduler ut fra eget behov. Prisen for de enkelte moduler oppgis på nettsed og/eller direkte i løsningen.

 9. KUNDENS ANSVAR
  1. Kunden er innforstått med at Systemet er et regnskapssystem hvor Kunden selv fører sitt regnskap. Kunden har selv ansvaret for at regnskapet føres riktig i henhold til regnskaps – og bokføringslovgivningen, og at lovpålagte frister overholdes.
  2. Ved feil i Systemet må Kunden skriftlig varsle Nok Nok uten ugrunnet opphold etter at Kunden ble kjent med forholdet. Ved manglende varsling kan Kunden miste sin rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende, jf. punkt 10.1 og 11.
  3. Ved fagsupport er Kunden ansvarlig for å gi Nok Nok fullstendige og korrekte opplysninger om alle forhold som kan være av betydningen for den fagsupport som skal gis.
 10. NOK NOKS ANSVAR
  1. Nok Nok skal tilstrebe å rette feil i Systemet så raskt som mulig. Dersom feilen medfører at Kundens evne til å bruke Systemet blir vesentlig redusert, og Nok Nok ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag. Kunden har ikke rett til å reise andre krav mot Nok Nok som følge av feil ved Systemet.
  2. Nok Nok kan ikke holdes ansvarlig dersom fagsupport ikke gir den ønskede effekt eller benyttes for andre formål eller i en annen kontekst fagsupporten var ment. Nok Nok kan heller ikke holdes ansvarlig dersom fagsupporten er gitt på mangelfullt eller feilaktig grunnlag.
  3. Nok Nok kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes Kunden eller tredjeparter. Nok Nok kan under enhver omstendighet ikke holdes ansvarlig for Kundens indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tap av data e, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, avsavn mv. Nok Noks erstatningsansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til et beløp tilsvarende 12 måneders vederlag for Kundens bruk av Tjenesten.
 11. MISLIGHOLD
  1. Dersom Nok Nok eller Kunden ønsker å gjøre gjeldende anførsler om mislighold, må reklamasjon fremsettes skriftlig uten ugrunnet opphold etter at forholdes som påberopes ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Det skal tydelig fremgå hva misligholdet anføres å bestå i, og hvilke misligholdsbeføyelser som gjøres gjeldende. Den annen part skal gis en rimelig frist til å bringe misligholdet i orden før misligholdsbeføyelser iverksettes. Er det påberopte mislighold at fremsatt faktura ikke er rettmessig, skal det reklamers innen fakturaens forfall.
  2. Ved vesentlig mislighold kan Tjenesten sies opp med umiddelbar virkning (heving). Hevingserklæring skal fremsettes skriftlig og kort angi hva det vesentlige misligholdet anføres å bestå i. Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke har betalt Nok Noks honorarkrav eller andre krav ved forfall, og betaling heller ikke er skjedd innen 14 dager etter skriftlig purring.
  3. Ved Kundens mislighold kan Nok Nok stenge Kundens tilgang til Systemet frem til misligholdet opphører. Varsel om stenging anses å foreligge når reklamasjon som nevnt i punkt 11.1 er fremsatt.
 12. OPPHØR
  1. Tjenesten kan sies opp av Nok Nok og Kunden med tre måneders oppsigelse, regnet fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt.
  2. Ved opphør av Tjenesten må Kunden eksportere sine egne data innen utløpet av oppsigelsestiden. Nok Nok kan slette alle data som er Kundens eiendom etter utløpet av oppsigelsestiden, med mindre Nok Nok er forpliktet ved lov å oppbevare dataene.
 13. ENDRINGER
  1. Nok Nok kan gjøre endringer i disse Brukervilkårene når det anses nødvendig. Kunden vil få varsel om endringen ved neste pålogging, og kan ikke fortsette sin bruk av Tjenesten før endringen er akseptert.
 14. KONFIDENSIALITET
  1. Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med disse Brukervilkår og leveranse av Tjenesten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen Part. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de skal holdes hemmelige, for eksempel når opplysningene er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.
  2. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføring og leveranse av Tjenesten.
  3. Taushetsplikt etter dette punkt 14 er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt av offentlige myndigheter i henhold til lov eller forskrift. Om mulig skal Kunden varsles før slik utlevering.
 15. LOVVALG OG TVISTELØSNINGER
  1. Brukervilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett.
  2. Enhver tvist i forbindelse med Brukervilkårene skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, vedtas Oslo tingrett som rett verneting.